ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

                         1464922578094-1      

ประวัติสำนักงาน  สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

………………………………………………………………………………………………..

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2551 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554  มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 151/1 หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ                                                                            
1. นางมยุเรศ  โคตรชมภู(รก.)                      9 ก.ย.54  –  2 ก.ค.55
2. นายนวพล  สิริกรรณ์                            2 ก.ค.55  –  20 ก.ค.59
3. นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์(รก.)            20 ก.ค.59  –  2 ธ.ค.59
4. นายวชิระ  นามวงศ์                              6 ธ.ค.59 –  ปัจจุบัน

ภารกิจ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน  7,049 คน   ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู
ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานอำนวยการ
2. งานสวัสดิการ
3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญๆ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินงานตามภารกิจ  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้
1. โครงการครูดีมีทุกวัน
2. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต และทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
4. การจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
– สมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน  4,898  คน
– สมาชิก  ช.พ.ส. จำนวน  2,151  คน