“124 ปี ศธ.” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จัดเสวนา เรื่อง “การศึกษาไทย กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ”

เสวนา-191_4583 เสวนา-191_2444_0-300x200 เสวนา-191_5030_0-300x203 เสวนา-191_7036-300x200 เสวนา-191_7452_0-300x200