เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดตาม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค./ช.พ.ส. 

1. ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ

2. ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

ใบสมัคร ช.พ.ค.

1. ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

2. ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

3. หนังสือรับรอง ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

4. หนังสือรับรองกรณีเคยเป็น ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

ใบสมัคร ช.พ.ส.

1.ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

2.ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

3. หนังสือรับรอง ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

4.หนังสือรับรองกรณีเคยเป็น ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

สมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ในวันและเวลาราชการ

(หมายเหตุ รับชำระเงินไม่เกินเวลา 15.30 น.)