ประกาศ ผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยทศึกษาและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

asdasd asss

http://www.otep-bkn.go.th/wp-content/uploads/2018/07/485777.pdf