พบปะสมาชิกชมรมครูนอกประจำการอำเภอศรีวิไล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายนิยม   ดงงาม ผอ. สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมพบปะสมาชิกชมรมครูนอกประจำการอำเภอศรีวิไล สมาชิกจำนวน 76 ท่าน เพื่อชี้แจงภารกิจของ สกสค.รวมไปถึง ชี้แจง การต่อประกันภัย และสภาพปัญหาของ การดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ของจังหวัดบึงกาฬให้สมาชิกทราบพร้อมตอบปัญหา สมาชิกได้รับทราบแนวปฏิบัติรวมทั้งสำนักงานสกสค.จังหวัดบึงกาฬได้รับทราบปัญหาของสมาชิกเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

51918 51919 51920 51921 51922