ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

>>> 28 มิถุนายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ177188