ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”

 

นางผกามาศ  ฝ่ายธีร์  รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ พื้นฐานการวางแผนการเงิน”
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจาปี 2561
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

125592 125593 168931 168933 169030