อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกราเซียร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

S__200605698

63844

63849

62015

.25610311_๑๘๐๓๑๒_0016

S__199270402 S__200318983 S__200605700 S__200605704 S__200605703